Master studij

Magistarski postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici je pokrenut kao odgovor na stalne promjene u užem i širem okruženju koje zahtijevaju kontinuirano stvaranje novih vrijednosti i visokoobrazovane stručnjake koji mogu kreativno i uspješno odgovoriti na izazove. Prva generacija postdiplomaca upisana je akademske 2006/2007 godine. Studij traje dvije godine i sastoji se od četiri semestra, a po završetku studija dobija se zvanje magistar ekonomskih nauka.

Stalni rast saznanja u oblasti ekonomskih nauka zahtijevao je česte izmjene nastavnih planova i programa, i prilagođavanja novoj ekonomskoj i društvenoj realnosti. U nastojanju da se što je moguće više intenziviraju aktivnosti na međunarodnom priznavanju diploma i daljoj implementaciji Bolonjskog procesa Fakultet je od akademske 2009/2010. godine počeo sa realizacijom jednogodišnjeg master studija koji traje dva semestra sa ukupno 60 ECTS bodova.

Studij je baziran na usvajanju savremenih naučnih i istraživačkih dostignuća iz oblasti ekonomije i namijenjen je prvenstevno diplomiranim ekonomistima, ali i svim diplomiranim studentima ostalih srodnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine i izvan nje, koji žele unaprijediti i poboljšati svoja znanja iz ove naučne oblasti.

Kandidat koji završi drugi ciklus studija stiče akademsku titulu i zvanje magistar ekonomije."

Drugi ciklus studija organizuje se i izvodi prema utvrđenim studijskim programima za određene studijske odsjeke. Studijski programi su koncipirani u skladu sa postojećim usmjerenjima i naučnim oblastima koje se izučavaju na prvom ciklusu studija.

Studij „Menadžment preduzeća” je namijenjen onima koji žele kombinovati analitička znanja iz ekonomije i businessa sa praktičnim znanjima i vještinama menadžmenata. Rezultat ovog studija treba da budu ne samo budući menadžeri već i tzv. poslovni analitičari (business analysts) sa odličnim poznavanjem logike odvijanja poslovnih procesa. Ovaj program pruža najprije osnovna znanja iz ekonomije, biznisa i menadžmenta, a zatim osigurava menadžerska znanja i alate u pojedinim područjima kao što su: marketing menadžment, operacijski menadžment, informacijski menadžment itd. Pored navedenih znanja, budući menadžeri se kroz kvantitativne predmete obrazuju za korištenje analitičkih metoda i tehnika u savremenom upravljanju.

Studij „Računovodstveni i revizijski menadžment” je namijenjen onima koji žele kombinovati analitička znanja iz ekonomije i businessa sa praktičnim znanjima i vještinama koje se izučavaju računovodstvom. Rezultat ovog studija treba da budu ne samo budući računovođe već i tzv. poslovni analitičari (business analysts) sa odličnim poznavanjem logike odvijanja poslovnih procesa i analize finansijskih izvještaja što im omogućuje prikupljanje informacija za donošenje poslovnih odluka. Ovaj program pruža najprije osnovna znanja iz ekonomije, biznisa i menadžmenta, a zatim osigurava računovodstvena i revizijska znanja i alate u pojedinim područjima kao što su: interna revizija, finansijsko izvještavanje, računovodstvo troškova itd.

Studij „Lokalni ekonomski razvoj i politika“ je namijenjen onima koji žele da steknu potrebna znanja i profesionalne kompetencije u kreiranju razvojnih dokumenata lokalnih zajednica, te samostalnom obavljanju poslovnih analiza i istraživačkih procesa u privatnom i javnom sektoru. Budući magistri ekonomije nakon okončanja studijskog programa „Lokalni ekonomski razvoj i politika“, će biti osposobljeni da odgovore na predstojeće izazove u nekim usko specijaliziranim područjima od vitalnog interesa za razvoj lokalnih ekonomskih politika i upravljanja procesima planiranja različitim razvojnim projekata u privatnom sektoru, kao što su ekonomska analiza, ekonomsko istraživanje, izrada strateških dokumenata za održivi rast i razvoj, odnosno upravljanja procesima razvoja elemenata poduzetničke infrastrukture i sprovođenja niza neophodnih institucionalnih reformi u zemljama u tranziciji.

Studij „Poslovne i javne finansije“ je namijenjen onima koji žele da unaprijede stečena znanja i vještine u rješavanja konkretnih problema iz područja poslovnih i javnih finansija u zemljama u tranziciji. Studijski program je struktuiran s ciljem pokrivanja više disciplina iz naučne oblasti finansija, kao što su: bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju, javne finansije i budžetiranje, finansijsko planiranje, analiza i kontrola i modeli u finansijskom menadžmentu. Budući magistri ekonomije nakon okončanja studijskog programa „Poslovne i javne finansije“, će biti osposobljeni za obavljanje poslova: finansijske analize, finansijskih ulaganja, upravljanja rizicima, kreiranja i izvršavanja budžeta, procjene efektivnosti, efikasnosti i ekonomičnosti javnog finansiranja, procjene efekata budžetskih politika, finansijskog upravljanja u javnom sektoru, procjene vrijednosti preduzeća, upravljanja investicijama i upravljanja poslovnom aktivom i obavezama preduzeća.

Osnovni cilj navedenih studijska programa osim naučnog i stručnog obrazovanja magistara ekonomije iz definiranih područja je orijentiran i na nastavak daljih akademskih istraživanja u okviru doktorskih studija po bolonjskom modelu (proces uspostave doktorskog studija je u toku).

Menadžment preduzeća
Redni broj Naziv predmeta Status Nastavno osoblje
I semestar
1. Istraživačke metode u ekonomiji O R. prof.dr. Slavo Kukić
Doc. dr. Bernard Harbaš
2. Poduzetnički menadžment O R. prof. dr. Rifet Đogić
R. prof. dr. Aziz Šunje
3. Poslovna strategija O Doc. dr. Dženan Kulović
R. prof. dr. Aziz Šunje
4. Strateške alijanse O V. prof. dr. Elvir Čizmić
Doc.dr. Dijana Husaković
II semestar
5. Konkurentnost preduzeća O Doc. dr. Dženan Kulović
R. prof. dr. Jovo Ateljević
Doc. dr. Domagoj Hruška
6. Marketing strategija I  
 
7. Menadžment zasnovan na vrijednosti I  
 
8. Krizni menadžment I  
 
9. Savremeni koncept menadžmenta I  
 
10. Magistarski rad O  
 

*Nastavnički tim za izborni predmet na master studiju će se popunjavati po provođenju ankete nakon upisa studenata master studija (student bira jedan od četri izborna predmeta nakon sprovedene ankete).

*O - obavezan; I - izborni

Lokalni ekonomski razvoj i politika
Redni broj Naziv predmeta Status Nastavno osoblje
I semestar
1. Istraživačke metode u ekonomiji O R. prof. dr.Slavo Kukić
Doc.dr. Bernard Harbaš
2. Industrijska politika O R. prof. dr. Kadrija Hodžić
V. prof. dr. Merim Kasumović
3. Makroekonomske strategije O R. prof. dr. Kadrija Hodžić
V. prof. dr. Hasan Mahmutović
R. prof. dr. Halid Kurtović
4. Lokalni ekonomski razvoj O V. prof. dr. Hasan Mahmutović
V. prof. dr. Merim Kasumović
II semestar
5. Ekonomija javnog sektora O V. prof. dr. Jasmin Halebić
V. prof. dr. Adnan Efendić
6. Izrada i evaluacija razvojnih projekata I V. prof. dr. Jasmin Halebić
V. prof. dr. Adnan Efendić
7. Ekonomija BiH i EU I V. prof. dr. Merim Kasumović
R. prof. dr. Azra Hadžiahmetović
8.

Lokalna i regionalna uprava

I Doc. dr. Aida Mulalić
R. prof. dr. Mirko Pejanović
9. Komparativni ekonomski sistemi I R. prof. dr. Halid Kurtović
V. prof. dr. Danijela Martinović
10. Magistarski rad O  
 

*Nastavnički tim za izborni predmet na master studiju će se popunjavati po provođenju ankete nakon upisa studenata master studija (student bira jedan od četri izborna predmeta nakon sprovedene ankete).

*O - obavezan; I - izborni

Poslovne i javne finansije
Redni broj Naziv predmeta Status Nastavno osoblje
I semestar
1. Istraživačke metode u ekonomiji O R. prof. dr. Slavo Kukić
Doc.dr. Bernard Harbaš
2. Finansijsko planiranje, analiza i kontrola O V. prof. dr. Emira Kozarević
V. prof. dr. Nedžad Polić
3. Javne finansije i budžetiranje O V. prof.dr. Željko Rička
R. prof. dr. Sead Kreso
4. Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju O V. prof. dr. Almir Alihodžić
R. prof. dr. Novo Plakalović
R. prof.dr. Dejan Erić
II semestar
5. Modeli u finansijskom menadžmentu O V. prof. dr. Emira Kozarević
V. prof. dr. Nedžad Polić
6. Analiza i vrednovanje učinaka javnog sektora I  
 
7. Finansijski derivativi I  
 
8. Portfolio analiza I  
 
9. Finansijske obligacije I  
 
9. Magistarski rad O  
 

*Nastavnički tim za izborni predmet na master studiju će se popunjavati po provođenju ankete nakon upisa studenata master studija (student bira jedan od četri izborna predmeta nakon sprovedene ankete).

*O - obavezan; I - izborni

Magistarski studij završava se polaganjem svih ispita, te izradom i javnom odbranom magistarskog rada u skladu sa studijskim programom i Statutom Univerziteta.

Magistarski rad predstavlja samostalan naučno-istraživački i stručni rad kandidata, kojim on pokazuje da je ovladao određenom problematikom i da može samostalno da postavlja i rješava naučno-istraživačke i stručne probleme/zadatke.

 Pravilnik o tehničkim karakteristikama diplomskog, magistarskog i doktorskog rada Univerziteta u Zenici

Prilikom prijave teme magistarskog rada potrebno je popuniti i dostaviti sljedeće formulare:

 Izjava o autentičnosti

 Forma prijave teme za izradu magistarskog rada

 Prijava teme magistarskog rada

 CV

Nastava se odvija kroz teorijska predavanja, praktične vježbe, konsultacije, analizu studija slučajeva, te pisanje pristupnih radova.

Predmeti su svrstani u tri grupe: zajednički predmeti, koje slušaju svi studenti postdiplomskog studija bez obzira na smjer, obavezni smjerski predmeti i izborni predmeti. Ova diverzifikacija omogućava fleksibilnost, te aktivno učešće studenata u kreiranju studija prema vlastitom polju interesovanja. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog ciklusa donese odluku za koje izborne predmete će se organizovati nastava, a na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.

   Inovirani nastavni plan i program II (drugog) ciklusa studija akademska 2015/16. -
          Studijski program Menadžment preduzeća i Računovodstveni i revizijski menadžment

   Nastavni plan i program II (drugog) ciklusa studija akademska 2016/17. -
          Studijski program Lokalni ekonomski razvoj i politika i Poslovne i javne finansije