Osiguranje kvaliteta

Kvalitet u obrazovanju je jedan od osnovnih elemenata Bolonjske deklaracije. Osiguranje kvaliteta podrazumijeva uvođenje i primjenu standarda i normativa u obrazovnom procesu. Prateći osnovne zahtjeve Bolonjske deklaracije, Univerzitet u Zenici je 2006. godine formirao Odbor za kvalitet kojeg čine: menadžer za kvalitet Univerziteta u Zenici, prorektori, generalni sekretar Univerziteta, šef Univerzitetske biblioteke, menadžeri fakultetskih odbora za kvalitet, predstavnik vanjskih korisnika i tri predstavnika Unije studenata. Osnovni cilj univerzitetskog Odbora za kvalitet je osiguranje, upravljanje i unapređenje obrazovnog procesa. Neke od osnovnih djelatnosti Odbora za kvalitet su: primjena procedura, vrednovanje naučno-nastavnog procesa, rada biblioteke i administracije, izrada Godišnjeg izvještaja itd.

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici od 2006. godine postoji Odbor za kvalitet. Neke od osnovnih djelatnosti Odbora za kvalitet na Ekonomskom fakultetu su: evaluacija nastavnog procesa, podnošenje godišnjih izvještaja, primjena standarda i normativa u naučno-nastavnom procesu itd.

Odbor za kvalitet na Ekonomskom fakultetu čine slijedeći članovi: doc. dr Bernard Harbaš, menadžer za kvalitet EFUNZE, doc. dr Jasmin Halebić, doc. dr Almir Alihodžić, Senada Fajković, Raifa Bajramović, Esma Dizdarević-Imamović i predstavnik studenata.

 Standardi i normativi ZDK 2013

 Smjernice uz kriterije za akreditaciju vsu

 Pravilnik o sistemu osiguranja kvaliteta UNZE

 Odluka o standardma i normativima za oblast visokog obrazovanja

 Odluka o normama