Časopis fakulteta/Faculty's Journal

BH EKONOMSKI FORUM opredjeljen je kao naučno-stručni časopis koji sadržava izvorne naučne radove, prethodna saopćenja, pregledne naučne radove, stručne članke, recenzije, prikaze i izvještaje. Autori radova su priznati naučnici iz oblasti ekonomije iz BiH i inostranstva, ali i oni koji to tek postaju.

Časopis tematski obuhvaća četiri naučne oblasti, ali se ne ograničava samo na njih: ekonomska teorija i politika, marketing, menadžment te finansije i računovodstvo, pa se prednost daje radovima iz tih naučnih oblasti. Radovi iz drugih naučnih oblasti iz područja ekonomija te oni multidisciplinarnog pristupa su također dobrodošli.

Časopis je periodična publikacija i izlazi dva puta godišnje.

Svi pristigli radovi uređivački odbor pregleda i ako prođu dalju proceduru šalje jednom domaćem i jednom recenzentu izvan institucije u cilju anonimnosti i podizanja kvalitete.

Časopisi se nalaze u knjižari Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, a radovi se mogu preuzeti i u elektronskoj formi na adresi www.ceeol.com.

Osnovni podaci o časopisu: BH EKONOMSKI FORUM

Glavni i odgovorni urednik: dr. sc. Almir Alihodžić

Urednički kolegij:
dr. sc. Dijana Husaković, naučna oblast: Menadžment i organizacija.
dr. sc. Ishak Mešić, naučna oblast Marketing
dr. sc. Nino Serdarević, naučna oblast Računovodstvo i revizija
dr. sc. Almir Alihodžić, naučna oblast Finansije
dr. sc. Jasmin Halebić, naučna oblast Ekonomska teorija i politika

Sekretar časopisa:Jasmina Džafić, MA

IZDAVAČ:
Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici

ZA IZDAVAČA:
dr. sc. Alaudin Brkić, dekan

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
dr. sc. Almir Alihodžić

UREDNIČKI KOLEGIJ:
dr. sc. Dijana Husaković, naučna oblast: Menadžment i organizacija.
dr. sc. Ishak Mešić, naučna oblast Marketing
dr. sc. Nino Serdarević, naučna oblast Računovodstvo i revizija
dr. sc. Almir Alihodžić, naučna oblast Finansije
dr. sc. Jasmin Halebić, naučna oblast Ekonomska teorija i politika

SEKRETA R ČASOPISA:
Jasmina Džafić, MA

LEKTORI:
Indira Osmić, prof.
Jasmina Arnautović, prof

DTP:
Nermin Ahmić, dipl. oec.

DESIGN KORICA:
mr. sc. Denis Spahić

ŠTAMPA:
JORDAN Studio

TIRAŽ:
100 komada

Časopis je dostupan u elektronskoj formi na:
Central and Eastern European Online Library

ili na web stranici:
www.ceeol.com

Apstrakti radova dostupni su na web stranici:
www.ef.unze.ba

Poštovane kolege,

Pozivamo vas da dostavite svoje istraživačke radove (na engleskom jeziku) za razmatranje objavljivanja u slijedećem broju BH Ekonomskog foruma u jesen/zimu 2018. godine.

Ekonomski fakultet UNZE pokriva cjelokupni trošak objavljivanja. Autori time ne plaćaju kotizaciju za dostavljanje i objavu radova.

Dostavite svoj sažetak putem ovog linka

Važni datumi
Dostavljanje sažetaka – 18.05.2018. (notifikacija autorima u roku od dvije nedjelje)
Konačni rad – 03.09.2018.

Časopis je indeksiran u EBSCO i u proceduri indeksacije u baze ProQuest i DOAJ. Podnešeni radovi će proći postupak dvostruke recenzije. Radovi koji budu pozitivno ocijenjeni biće objavljeni u narednom broju časopisa. Za više informacija o časopisu posjetite: www.ef.unze.ba. Ukoliko imate nedoumica, molimo da kontaktirate Glavnog urednika putem e-maila: almir.dr2@gmail.com

Molimo da se osjećate slobodnim proslijediti poruku ostalim kolegama i kontaktima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresirani.

 Uputstvo za pisanje radova

Srdačan pozdrav,
Uredništvo
bh_ekonomski_forum@gmail.com
bh.ekonomski.forum@gmail.com

BH Economic Forum is a scientific-expert journal consisting of original scientific papers, preliminary notes, scientific works, professional papers, reviewed articles, presentations and reports.

The authors are recognized scientists from the field of economy in Bosnia and Herzegovina and abroad, but also those who are about to become recognized. 

The journal is primarily comprised of the four fields: economic policy, marketing, management, finances and accounting, but works from other scientific fields of economy, as well those with multidisciplinary approach are also welcome.

The journal is a periodical publication published twice a year.

All submitted papers are reviewed by the editorial board and if accepted, they are sent to one domestic and one international reviewer outside the institution in order to gain anonymity and quality.

All journal editions can be found in the library of the Faculty of Economics, University of Zenica, or on the following web address: www.ceeol.com

Basic information about the BH Economic Forum journal:
Editor in chief
Almir Alihodžić, PhD, associate professor

Editorial staff:

  • Dijana Husaković, phD, associate professor, scientific field: Management and Organization
  • Ishak Mešić, PhD, scientific field: Marketing
  • Nino Serdarević, PhD, scientific field: Accounting and Audit
  • Almir Alihodžić, PhD, scientific field: Finances
  • Jasmin Halebić, PhD, scientific field: Economic Theory and Policy

Journal secretary:
Jasmina Džafić, MA

PUBLISHED BY:
Faculty of Economics, University of Zenica

FOR THE PUBLISHER:
Alaudin Brkić, PhD, dean

EDITOR-IN-CHIEF:
Almir Alihodžić, PhD, associate professor

EDITORIAL BOARD:
Rifet Đogić, PhD, scientific field: Management and organization
Ishak Mešić, PhD, scientific field: Marketing
Nino Serdarević, PhD, scientific field: Accounting and auditing
Almir Alihodžić, PhD, scientific field: Finance
Jasmin Halebić, PhD, scientific field: Economic theory and policy

SECRETARY:
Jasmina Džafić, MA

BOSNIAN LANGUAGE EDITOR:
Indira Osmić, BsC in Bosnian language and literature

ENGLISH LANGUAGE EDITOR:
Jasmina Omerašević, BsC in English language and literature

DTP:
Nermin Ahmić, BsC in Economics

COVER DESIGN:
Denis Spahić

PRINTED BY:
Jordan studio, Sarajevo

EDITION:
100 copies

The journal is available at Central and Eastern European Online Library or at
www.ceeol.com

Paper abstracts are avaiable on the
www.ef.unze.ba

Dear colleagues,

We are pleased to invite you to submit your research articles (in English) to be considered for publishing in next issue of BH Ekonomski forum journal in autumn/winter 2018.

Faculty of Economics UNZE covers publication costs. The authors are not charged any submission or publication fee.

Submit your abstract here

Important dates:
Abstract submission – 18 May 2018 (notification to authors within two weeks)
Final paper submission – 03 September 2018

Journal is index in EBSCO and under procedure to be indexed in ProQuest and DOAJ. Submitted articles will be subject to a double-blind review process. Those articles passing our review will be published in the upcoming issue. For more information on the journal please visit: www.ef.unze.ba. Should you have any queries, please contact our Editor in Chief via almir.dr2@gmail.com.

Please feel free to circulate this message to any colleagues or contacts you think may be interested

 Guidelines For Authors

Regards,
Editorial Board
Editor-in-Chief
Dr.sc. Almir Alihodžić, Associate professor
bh_ekonomski_forum@gmail.com 
bh.ekonomski.forum@gmail.com